OBAVIJEST O PRIVATNOSTI - PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKAKONEKTA tehnologije d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Bani 73A., OIB: 59948259165, (u daljnjem tekstu: „KONEKTA" ili „mi" ili „Društvo“) kao voditelj obrade podataka pripremio je za Vas ovu Obavijest u namjeri da Vas upozna s postupkom obrade i zaštite Vaših osobnih podataka. Ovu obavijest trebate pročitati i označiti da ste suglasni s njom.

Definicije:

Osobni podaci – Svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Ispitanik); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Posebna kategorija osobnih podataka – Oni osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etičko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili sindikalno članstvo, genetski podaci, biometrijski podaci prikupljani u svrhu jedinstvene identifikacije fizičke osobe ili podaci o zdravlju. Voditelj obrade – Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka. Ako su svrha i način obrade određeni zakonom EU ili zakonom države članice, kriteriji za imenovanje Voditelja obrade osobnih podataka mogu biti posebno definirani zakonom EU ili posebnim zakonom države članice.

Izvršitelj obrade – Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime Voditelja obrade.

Ispitanik – Fizička osoba čiji su podaci, koje posjeduje organizacija predmet neke vrste obrade.

Obrada – Bilo koji postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupu osobnih podataka, neovisno radi li se o automatiziranim sredstvima, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, struktuiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, objavljivanje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, brisanje, uništenje i sl.

Povreda osobnih podataka – Kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitaka, izmjene neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Privola – znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Dijete – Uredba definira Dijete kao svaku drugu osobu mlađu od 16 godina. Ovisno o zakonima pojedinih članica, dobna granica koja osigurava status dijeteta može biti najmanje 16 godina. Obrada osobnih podataka djeteta dopuštena je samo ako je dobiven pristanak roditelja ili skrbnika, Voditelj obrade osobnih podataka mora poduzeti razumne napore kako bi provjerio da pristanak daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

Treća strana – Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije Ispitanik, Voditelj obrade, Izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću Voditelja obrade ili Izvršitelja obrade.

Sustav pohrane – Svaki strukturirani skup osobnih podataka koji je dostupan prema određenim kriterijima, neovisno je li centraliziran, decentraliziran ili raspršen na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi.

Nadzorno tijelo - znači neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Izrada profila znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca;Načela obrade:

Podaci dobiveni samo za određenu svrhu ne smiju biti korišteni u neku drugu svrhu. Osobni podaci moraju biti obrađivani:

• zakonito, pošteno i transparentno s obzirom na Ispitanika (''zakonitost, poštenost i transparentnost'');

• prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (''ograničavanje svrhe'');

• primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (''smanjenje količine podataka)'';

• točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguranja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave (''točnost'');

• čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju Ispitanikâ samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe („ograničenje pohrane”);

• obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera („cjelovitost i povjerljivost”).

1. Na kakvu se vrstu obrade podataka odnosi ova obavijest?
Ova obavijest odnosi se na obradu Vaših osobnih podataka u svrhu Vašeg dnevnog praćenja simptoma tijekom 14-dnevne samoizolacije te mogućnosti slanja istih Vašem dodijeljenom epidemiologu putem maila. Također, svrha je prikupiti anonimne podatke o pojavnosti i razvoju simptoma tijekom 14dnevne samoizolacije čime potencijalno pomažete daljnjim istraživanjima, sprječavanju i uspješnijem liječenju COVID-19.

2. Koje vrste podataka prikupljamo?
Prikupljamo i obrađujemo vaše podatke koje ste nam ustupili: Vašu godinu rođenja, Spol, e-mail adresu dodijeljenog epidemiologa, Simptome karakteristične za COVID-19. Navedene podatke prikupljamo kako bismo stvorili bazu podataka o pojavnosti i razvoju simptoma tijekom 14dnevne samoizolacije. Prikupljene podatke možemo podijeliti i sa stručnjacima u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u svrhu daljnjih istraživanja koja bi mogla pomoći sprječavanju i uspješnijem liječenju COVID-19,uz Vašu posebnu i izričitu suglasnost.

3. Kako koristimo vaše osobne podatke i temeljem kojih zakonskih propisa?
U ovome slučaju, vaše podatke obrađujemo samo uz vašu suglasnost, te ćemo prilikom obrade vaših osobnih podataka posebno zatražiti vašu izričitu suglasnost za taj postupak. Nakon toga u svakom trenutku imate mogućnost uskratiti svoju suglasnost, zatražiti pravo pristupa podacima, pravo na prenosivost podataka i pravo na ispravak podataka slanjem e-maila na adresu privatnost@konekta.agency. Uskrata daljnje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka koji su uz vašu suglasnost obrađeni do trenutka kad ste uskratili daljnju suglasnost. U slučajevima kada od vas tražimo osobne podatke kako bismo ispunili svoje zakonske ili ugovorne obveze, ustupanje tih podataka je obvezno.

4. Kako i kome otkrivamo vaše osobne podatke
Mi ne prodajemo vaše osobne podatke trećim stranama. U našem Društvu samo ograničen broj djelatnika ima pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno. Osobni podaci su enkriptirani i time dodatno zaštićeni. Djelatnici Društva dužni su pridržavati se obveze čuvanja povjerljivosti podataka i postupati u skladu s mjerama propisanim za njihovu zaštitu. Zaposlenicima je dopušteno koristiti podatke samo po uputama Društva i u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje njihovih radnih zadaća. Uvid u podatke omogućit ćemo drugim Izvršiteljima i to tijelima državne vlasti i/ili organima za provedbu zakona u slučajevima kada je to određeno zakonom ili radi zaštite naših zakonitih interesa (uključujući i zakonita prava drugih osoba) sukladno zakonskim propisima na snazi. Vaše anonimizirane podatke možemo otkriti i trećim stranama, na primjer: znanstveno-istraživačkim i medicinskim institucijama koje bi stručnom analizom prikupljenih podataka mogli doći do novih saznanja o razvoju bolesti COVID-19, te time postići napredak u razumijevanju bolesti, načinu sprječavanja i uspješnijeg liječenja. Kada je to zakonski potrebno, Društvo će dati uvid u podatke stručnim suradnicima izvan Društva (npr. odvjetnicima, knjigovođama, revizorima). Društvo nastoji s dužnom pažnjom odabrati treće strane koje su davatelje usluga te zahtijeva (ugovorom ili na neki drugi način) da davatelji usluga posjeduju potrebne tehničke i organizacijske mjere zaštite potrebne za očuvanje sigurnosti podataka, te da podatke obrađuju isključivo u skladu s uputama koje će dobiti od Društva.

5. Pohrana vaših osobnih podataka i prijenos u druge zemlje
Vaši osobni podaci pohranjuju se u Europskom gospodarskom prostoru (EEA).

6. Vaša prava
Prava Ispitanika su:
• Pravo na transparentnost (informacije koje treba dati Ispitaniku);
• Pravo na pristup podatcima;
• Pravo na ispravak
• Pravo na zaborav (brisanje osobnih podataka);
• Pravo na ograničenje obrade;
• Pravo na prenosivost podataka;
• Pravo na prigovor;
• Pravo protivljenja odluci na temelju profila (Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila).

7. Koliko dugo ćemo zadržati vaše osobne podatke i kako ih štitimo
Vaše Podatke zadržat ćemo samo onoliko koliko je potrebno radi ostvarivanja svrhe sadržane u ovoj Obavijesti i/ili kako je određeno zakonskim propisima koji su na snazi i/ili onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje naših zakonitih prava (i zakonitih prava drugih strana). Ako smo Vaše osobne podatke anonimizirali, možemo ih dalje obrađivati i o tome vas nismo dužni obavještavati. Temelj za obradu Vaših osobnih podataka koje ste dali u svrhu slanja izvještaja Vašeg dnevnog praćenja simptoma vašem dodijeljenom epidemiologu je Vaša privola, te ćemo podatke obrađivati samo tijekom razdoblja koje je potrebno za ostvarivanje navedene svrhe, ali ne duže od tri godine, osim u slučaju da svoju suglasnost ograničite ili uskratite prije isteka tog roka. Tada prestajemo obrađivati osobne podatke na koji se ta uskrata odnosi za potrebne svrhe osim u slučaju da imamo zakonsku obvezu obrađivati te osobne podatke i/ili je obrada tih osobnih podataka potrebna radi ostvarivanja naših zakonitih prava (uključujući i zakonita prava drugih strana). Vaše podatke pohranjujemo na sigurnim poslužiteljima. Prijenos podataka putem interneta nije posve siguran. Premda činimo sve što je u našoj moći da zaštitimo Vaše podatke, ne možemo Vam jamčiti sigurnost podataka koje prenosite na našu mrežnu stranicu; svaki takav prijenos poduzimate na vlastiti rizik. Nakon što primimo Vaše podatke, koristimo strogo kontrolirane procedure i sigurnosne mjere kojima nastojimo spriječiti neovlašten pristup.

8. Privatnost djece
Naše društvo na ovoj mrežnoj stranici ne prikuplja svjesno osobne podatke osoba mlađih od 18 godina. Roditelji mogu unositi podatke i voditi evidenciju u ime svoje djece.

9. Poveznice za druge mrežne stranice
Naša mobilna aplikacija može nuditi poveznice na mrežne stranice koje nisu pod nadzorom našeg Društva. Klik na poveznicu treće strane vodi Vas na mrežnu stranicu te treće strane. Preporučujemo da se prigodom posjeta mrežnoj stranici na koju Vas je odvela poveznica upoznate s postavkama privatnosti te mrežne stranice. Mi ne odgovaramo za politiku i praksu drugih društava. Naše Društvo nema nadzor i ne odgovara za sadržaj, politiku privatnosti i upozorenja o zaštiti privatnosti bilo kojih stranica ili usluga koje pružaju treće strane.

10. Kontakt
Ako imate bilo kakvo pitanje ili vas zanima postupak obrade vaših osobnih podataka, ili ako želite iskoristiti bilo koje svoje pravo, obratite nam se e-poštom na adresu privatnost@konekta.agency. Po želji se možete obratiti našem Službeniku za zaštitu privatnosti na gore navedenu adresu e-pošte.

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo vašim starim podacima.

Društvo može unositi izmjene i dopune u ovu Obavijest, te će Vas o takvim promjenama obavijestiti objavom nove obavijesti na https://koronavirus.konekta.agency. Bit ćete obaviješteni svaki put kada se sadržaj ove Obavijesti bitno mijenja. Molimo vas da povremeno provjerite ima li kakvih izmjena i dopuna u ovoj Obavijesti.

Korištenje na vlastitu odgovornost.